ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №__

Місто___                                “__” ______ 200рік.

Закрите акціонерне товариство «________» (далі за текстом – Роботодавець), в особі голови правління __________________, який діє на підставі статуту з одного боку, та

__________________,  (далі – за текстом – Працівник), паспорт серії _ №, виданий _ _ ____ року, проживає за адресою: м.___, вул.___, кв._ який діє на підставі власного волевиявлення, з іншого боку, уклали цей трудовий договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

Стаття 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Працівник, дотримуючись внутрішніх нормативних документів Роботодавця, зобов’язується виконувати роботу, визначену цим Договором та посадовою інструкцією, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, інші виплати передбачені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Роботодавця, а також забезпечувати належні умови праці Працівника, як того вимагає чинне в Україні законодавство про працю та  цей Договір.

Стаття 2.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

2.1. Працівник займає посаду ________ служби департаменту __________ Закритого акціонерного товариства „_________” (наказ №__ від „______200р.).

2.2. Місцем роботи Працівника є _ відділ служби _ департаменту ЗАТ „________”, розташований за адресою, вказаною нижче. _ _____ ____.

2.3. Працівник зобов’язаний виконувати перераховані у цьому  пункті та посадовій інструкції обов’язки:

______________________________________.

2.4. За виконання роботи Працівникові встановлюється основна заробітна плата у розмірі __ гривень на місяць.

З метою стимулювання належного виконання Працівником своїх трудових обов’язків зазначених у цьому Договорі, посадовій інструкції та інших внутрішніх документах Роботодавця, з метою стимулювання Працівника до професійного росту, та в разі досягнення зростання результатів господарської діяльності підприємства, за умови належного виконання останнім трудових обов’язків, Працівнику встановлюється додаткова заробітна плата  у вигляді премії, розмір якої складає  __ % від посадового окладу.

Премія сплачується щомісячно за умови дотримання працівником наступних вимог:

  • належного виконання Працівником протягом поточного місяця трудових обов’язків, покладених на Працівника відповідно до цього трудового договору, посадової інструкції, інших загальнообов’язкових внутрішніх документів Роботодавця;
  • відсутності протягом поточного місяця порушень, за які накладається дисциплінарне стягнення.

При невиконанні хоча б однієї з перерахованих вимог працівник позбавляється права на премію на поточний місяць.

Порядок оплати праці Працівника, та здійснення інших грошових виплат на користь Працівника, визначається у цьому Договорі.

2.5. Враховуючи характер виконуваних працівником робіт (ненормований робочий день, _ ___ ) Працівнику встановлюється додаткова оплачувана відпустка тривалістю календарних днів. Порядок надання щорічної оплачуваної відпустки визначається цим договором.

2.6. Оскільки характер обов’язків, які виконуватиме працівник у зв’язку з цим договором та посадовою інструкцією, передбачає можливість укладення з Працівником договору про повну матеріальну відповідальність – у строк не пізніше десяти робочих днів від дати підписання сторонами цього договору укласти з Роботодавцем договір про повну матеріальну відповідальність. Відмова від укладення такого договору тягне за собою звільнення Працівника за п.1 ст. 40 КЗпП. (цей пункт повинен міститися в договорах з особами з якими відповідно до законодавства можливе укладення договору про повну матеріальну відповідальність)

Стаття 3.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Роботодавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити Працівнику необхідні умови праці – окреме робоче місце (якщо умови роботи цього вимагають), канцелярське приладдя, стаціонарний телефонний зв’язок, технікою, необхідною для належного виконання Працівником своїх обов’язків згідно з цим Договором та посадовою інструкцією.

3.1.2. Періодично, у строк, встановлений законодавством, проводити інструктаж Працівника з охорони праці, а також забезпечити усі необхідні умови до охорони праці Працівника.

3.1.3. Щомісяця, виплачувати Працівникові заробітну плату у розмірі, вказаному у п.2.4 цього Договору та згідно з умовами, встановленими цим Договором, а також усі інші виплати, передбачені внутрішніми нормативними документами Телеканалу та чинним законодавством України.

3.1.4. Своєчасно доводити до відома Працівника внутрішні нормативні документи Роботодавця та давати з приводу їх необхідні роз’яснення.

3.1.5. При необхідності, та у разі наявності такої можливості, забезпечити  підвищення професійної кваліфікації Працівника;

3.1.6. Дотримуватись норм чинного трудового законодавства при виконанні своїх обов’язків та здійснення прав у трудових правовідносинах з Працівником. 

3.2. Працівник зобов’язаний:

3.2.1. Працівник зобов’язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі.

3.2.2. Виконувати роботу й пов’язані з нею завдання сумлінно, дотримуватись вимог свого керівника, а також дотримуючись загальноприйнятих вимог до якості роботи та встановлених Роботодавцем стандартів.

3.2.3. Дбайливо та бережно ставитись до переданого йому для виконання своїх обов’язків майна, а також нести відповідальність за нанесення шкоди майну Роботодавця.

3.2.4. Дотримуватись вимог Роботодавця та чинного законодавства щодо охорони праці, вимог чинного законодавства про працю у трудових відносинах з Роботодавцем.

3.2.5. Суворо дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених Роботодавцем, і нести відповідальність за їх порушення.

3.2.6. Оскільки у зв’язку з виконанням посадових обов’язків Працівника, перерахованих у цьому договорі та посадовій інструкції, можливий безпосередній доступ Працівника до інформації, яка є конфіденційною та/або становить комерційну таємницю Роботодавця, і розголошення якої може завдати збитків Роботодавцю, на вимогу Роботодавця у строк не пізніше десяти робочих днів від дати отримання повідомлення від Роботодавця, укласти з останнім угоду про нерозголошення конфіденційних даних.

3.2.7. У випадку, якщо Працівник під час перебування у трудових відносинах з Роботодавцем навчався за кошти останнього, Працівник зобов’язується відшкодувати Роботодавцю вартість навчання у порядку, встановленому відповідним договором між Працівником та Роботодавцем, у випадку, якщо між отриманням диплому (свідоцтва, іншого документу, який засвідчує факт навчання Працівника) та часом звільнення Працівника за ст. 38, 40, 41 КзПП пройде менше, ніж три календарних роки.

3.2.8. Раціонально використовувати матеріальні та не матеріальні ресурси надані в розпорядження Працівника з метою належного виконання останнім своїх трудових обов’язків.

3.2.9. Протягом терміну дії цього Договору, як в робочий, так і в вільний від роботи час,  без попереднього письмового погодження з Роботодавцем не давати будь-які інтерв’ю, коментарі тощо, в засобах масової інформації представляючись при цьому як працівник ЗАТ «ММЦ – СТБ» та/або Телеканалу «СТБ».

3.2.10. На вимогу  Роботадавця  повідомити останнього про співробітництво з іншими  організаціями та/або  з фізичними особами – підприємцями на підставі трудового договору або на підставі цивільно-правових договорів.

3.3. Роботодавець має право:

3.3.1. Вимагати від Працівника належного виконання трудових обов’язків, виконання вказівок керівництва, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх нормативних документів Роботодавця,  а також дбайливого ставлення до майна Роботодавця, що надано Працівникові для забезпечення виконання ним роботи.

3.3.2. Застосовувати до Працівника заходи дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому чинним в Україні трудовим законодавством та внутрішніми нормативними актами Роботодавця та цим договором, а також заходи матеріального та морального заохочення.

3.3.3.  У випадках порушення трудової дисципліни, неналежного виконання  посадових обов’язків, позбавити Працівника встановленого матеріального заохочення праці, виплат і компенсацій, встановлених Роботодавцем;

3.3.4.  Зняти з Працівника раніше накладене дисциплінарне стягнення достроково.

3.3.5. Звільнити Працівника з роботи у випадку відмови останнього від укладення з Роботодавцем договору про повну матеріальну відповідальність, якщо цим Договором передбачений такий обов’язок Працівника, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

3.4. Працівник має право на:

3.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати, інших виплат та компенсацій, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Роботодавця та цим договором;

3.4.2. безпечні умови праці, окреме робоче місце, забезпечення необхідною для праці технікою, канцелярським приладдям тощо;

3.4.3. Відпочинок;

3.4.4. Отримання інформації, необхідної для виконання своїх обов’язків;

3.4.5. Захист своїх трудових прав;

3.4.6. Матеріальне й моральне стимулювання сумлінної праці;

Стаття 4.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1. Заробітна плата та премія у розмірі зазначеному в п. 2.4. цього Договору, виплачуються Працівникові шляхом перерахування їх на зарплатну картку Працівника,  чи шляхом видачі з каси Роботодавця з періодичністю два рази на місяць до __ числа кожного календарного місяця.

4.2. За суміщення посад, виконання обов’язків тимчасово відсутнього співробітника Працівникові встановлюються доплати у розмірі та на строк, встановлені відповідним наказом Роботодавця. Такі доплати виплачуються у порядку, встановленому для виплати заробітної плати.

4.3. Крім заробітної плати та премії зазначених у п. 2.4. цього Договору,  внутрішніми нормативними документами Роботодавця можуть бути встановлені інші компенсації та доплати, які можуть виплачуватись Працівнику, а також розміри матеріального заохочення за сумлінне виконання обов’язків, виконання особливо важливих та складних доручень тощо.  Такі доплати виплачуються у порядку, встановленому для виплати заробітної плати.

4.4. Усі податки, збори, інші обов’язкові платежі, які відповідно до чинного законодавства України підлягають вирахуванню та утримую із заробітної плати та інших виплат та компенсацій здійснених на користь Працівника вираховуються та утримуються Роботодавцем у порядку та у розмірі, встановленому чинним законодавством і перераховуються до відповідних бюджетів та фондів.

Позбавлення права на премію, з підстав, зазначених у ч. 3 п. 2.4. цього договору здійснюється на підставі наказу Роботодавця.

Стаття 5.

УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА

5.1. Працівникові встановлюється щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні. Щорічна основна оплачувана відпустка надається у порядку, встановленому законодавством про працю.

5.2. У випадку, якщо Працівник, не зважаючи на надання Роботодавцем щорічної основної відпустки, не побажав скористатися нею, він може отримати грошову компенсацію невикористаної відпустки, про що сторонами укладається відповідна угода. 

5.3. Відпустки без збереження заробітної плати, надаються Працівнику за умов і в порядку, встановленому законодавством про працю.

5.4. Працівникові встановлюються вихідні дні у відповідності до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених Роботодавцем.

5.5. У випадках, встановлених чинним законодавством, Працівник може бути залучений до праці у вихідні та святкові дні, а також відкликаний з відпустки.

Стаття 6.

СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Усі майнові права інтелектуальної власності на усі об’єкти інтелектуальної власності створені Працівником на дату укладення цього Договору, а також на усі об’єкти інтелектуальної власності, що  будуть створені Працівником під час дії цього Договору з моменту їх створення Працівником на підставі ст. 429 Цивільного кодексу України належать Роботодавцеві.

6.2.  Під майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності сторони цього договору розуміють:

6.2.1. Виключне право використовувати створені об’єкти інтелектуальної власності без обмежень територією використання в будь-якій формі, будь-яким способом у тому числі включаючи, але не обмежуючись, способами зазначеними чинним законодавством України.

6.2.2. Виключне право дозволяти іншим особам використовувати створені об’єкти інтелектуальної власності у будь-якій формі і будь-яким способом, у тому числі включаючи, але не обмежуючись, способами зазначеними чинним законодавством України.

6.2.3 Право перешкоджати неправомірному використанню створених Працівником об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

6.2.4. Майнові права, передбачені чинним на момент створення об’єкта інтелектуальної власності законодавством.

6.3. Працівник, підписуючи цей договір, гарантує, що всі створені об’єкти інтелектуальної власності, створені ним під час виконання своїх трудових обов’язків (перебування у трудових відносинах з Роботодавцем) протягом всього часу такого перебування у трудових відносинах з Роботодавцем у відповідності до умов цього Договору, не будуть містити наклепів, порочити честь, гідність і ділову репутацію третіх осіб, містити інформацію, розповсюдження якої забороняється законодавством України, а також не порушуватимуть прав інтелектуальної власності третіх осіб.

6.4. Всі майнові права, зазначені у п. 6.2. цього Договору, належать Роботодавцю з моменту створення такого об’єкту інтелектуальної власності і не вимагають від Сторін будь-якого їх додаткового письмового оформлення, термін їх дії не залежить від строку дії цього Договору та від підстав його припинення.

6.5. В разі будь-яких звернень до Роботодавця із претензіями, вимогами, або позовами про порушення прав третіх осіб, які випливають із використання Роботодавцем об’єктів інтелектуальної власності, виключних прав на які Роботодавець набув у відповідності до норм цього Договору, Працівник, який створив об’єкт інтелектуальної власності, бере на себе зобов’язання щодо врегулювання таких вимог, позовів та претензій й несе по ним усю відповідальність. В будь-якому випадку (незалежно від наявності претензій, вимог та позовів) Працівник зобов’язаний поза судовим порядком відшкодувати Роботодавцю всі збитки (у тому числі витрати по оплаті юридичних послуг), які були спричинені останній невиконанням працівником гарантій, зазначених у п. 6.3 цього Договору.

6.6. З метою використання об’єктів інтелектуальної власності, створених Працівником, та з метою надання необхідної інформації про ім’я автора об’єкта інтелектуальної власності, дотримання особистих немайнових прав останнього, Працівник надає Роботодавцю право використовувати фото- та відео кадри з його зображенням, зазначати його ім’я,  використовувати біографічну інформацію Працівника та особистісні характеристики, а також іншу необхідну інформацію, перелік та обсяг якої працівник та адміністрація Роботодавця узгодить додатково у письмовій формі.

6.7. Дотримуючись умов, зазначених у п. 6.6. цього Договору, Роботодавець має право передавати третім особам інформацію про Працівника, зазначену у п. 6.6. цього Договору (при відчуженні, наданні ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності тощо).

Стаття 7.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Роботодавець у випадку порушення терміну виплати Працівнику заробітної плати, порядку надання відпустки, порушення особистих немайнових прав, інших порушень умов цього договору, несе відповідальність у порядку і в розмірі, що передбачені чинним законодавством України.

7.2. У випадку порушення Працівником Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції, інших внутрішніх нормативних документів Роботодавця, а також у випадку невиконання розпоряджень керівника Працівника, Роботодавець має право накласти на Працівника дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством про працю.

7.3. У випадку, якщо під час виконання своїх обов’язків Працівником буде завдано шкоди майну Роботодавця, останній має право на відшкодування заподіяних збитків у розмірі однієї заробітної плати Працівника за місяць передбаченої п.2.4 цього Договору, за винятком випадків, коли з Працівником було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

7.4. У випадку заподіяння Роботодавцю будь-якої шкоди у зв’язку з розголошенням Працівником всупереч нормам цього Договору та угоди про нерозголошення конфіденційних даних  (якщо така була укладена) конфіденційної інформації, яка стала йому відома під час виконання посадових обов’язків, Працівник несе відповідальність у розмірі дійсних заподіяних збитків за розголошення такої конфіденційної інформації, або в розмірі, визначеному угодою про нерозголошення конфіденційної інформації.

7.5. Працівник також буде нести відповідальність у випадках, передбачених п.6.3. цього Договору.

Стаття 8.

СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір є безстроковим.

8.2. Цей Договір може бути розірвано з ініціативи Роботодавця чи Працівника в порядку та на умовах, визначених чинним в Україні законодавством про працю.

Стаття 9.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. У випадку виникнення між сторонами спору в процесі здійснення ними своїх трудових прав та виконання обов’язків, вони зобов’язуються докласти можливих і розумних зусиль з метою мирного врегулювання суперечки. Якщо Сторонами за спірним питанням не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів.

9.2. Питання, не врегульовані цим Договором, регламентуються відповідно до чинного в Україні законодавства про працю.

9.3. Цей Договір складений у 2-х оригінальних примірниках українською мовою – по одному для кожної зі Сторін.

9.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами у відповідності до дати, вказаної на першій сторінці.

9.5. Будь-які зміни та доповнення до цього договору, вносяться Сторонами шляхом підписання відповідних додатків/додаткових угод, та скріплюються підписами сторін і печаткою Роботодавця.

Стаття 10.

АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

10.1. Відомості про Роботодавця:

Повна назва: Закрите акціонерне товариство «________»

Адреса: , м.________, вул.___, __

п/рахунок № ___ у ___ філії АБ «________»

МФО   Код ЄДРПОУ

10.2. Відомості про Працівника:

ПІБ _______________________

Домашня адреса: м. ___, вул.___, будинок , кв.

Домашній телефон   Мобільний телефон ____

Паспорт, серія , N _, виданий “____ _ р.

ким ______________________________________________,

Ідентифікаційний код ___

Голова правління ЗАТ

______________

____(__)

Працівник
 

____(__)

______ 200__ р.

М. П. 

______ 200__ р.

Зразок Безстрокового трудового договору

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap