Договір безпроцентної позики грошей

Місто_______________                                                      “__”______________202__року.

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку – ______________________________ (ІН__________), який постійно мешкає в м. _______________, пр-т _______________, №____, кв.___, далі за текстом Позикодавець,

і з іншого боку – ______________________________ (ІН__________), який народився в місті _______________, _______________ області, тимчасово проживає в м. _______________, вул. _______________, №___ кв. ___, зареєстрований в м. _______________, вул. ___________ ____, №____ кв. ____, далі за текстом Позичальник,

уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Позикодавець передав у власність, а Позичальник прийняв ___,00 (________ _______тисяч) гривень 00 коп., з зобов’язанням повернути таку ж саму суму до “__”____________ 202__ (___________________________________) року включно.

2. Сума позики прийнята в повному обсязі від Позикодавця Позичальником до підписання цього договору.

3. За домовленістю сторін позика є безпроцентною.

4. Сторони свідчать, що одержання позики не пов’язано із здійсненням підприємницької діяльності будь-якої із сторін. Договір відповідає дійсним намірам сторін, укладений при ясній пам’яті внаслідок добровільного волевиявлення сторін, пов’язаних товариськими (родинними) зв’язками.

5. Сума позики має повертатись рівними частинами по ______ гривень щомісячно, починаючи з другого місяця після укладення цього договору. Позика (її частини) вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок Позичкодавця.

6. При відмови Позикодавця від прийняття грошей, в тому числі через закритий рахунок, Позичальник має право передати суму позики в депозит нотаріусу, що буде вважатись виконанням цього договору.

7. Позичальник має право повернути позичену грошову суму достроково, а Позикодавець зобов’язаний прийняти їх.

8. Якщо Позичальник не поверне позичену суму грошей (відповідну їх частину) до вказаного строку, Позикодавець має право, починаючи з наступного дня після цього строку, пред’явити цей договір до стягнення, в тому числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

9.За прострочення виконання зобов’язань за цим договором Позичальник виплачує пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від простроченої суми за кожен день прострочення, а сума позики має бути виплачена з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції.

10. Позикодавець має право звернути стягнення на будь-яке майно Позичальника на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.

11. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору сплачує Позичальник, він також несе відповідальність за всі витрати, що пов’язані з виконанням цього договору або з стягненням суми боргу.

12. Зміст ст. ст. 1046-1053 Цивільного кодексу, сторонам нотаріусом роз’яснено.

13. Цей договір складений та посвідчений в двох примірниках, один з яких залишається в справах ________________________ приватного нотаріуса ________________ міського нотаріального округу, а інший видається Позикодавцю.

14. Цей договір є укладеним з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення.

ПІДПИСИ

Позикодавець                                                   Позичальник

п/р __________ в АКБ____ МФО ______     п/р _________ в АКБ____ МФО ______

Місто _______________, “__”_____________ 202__ року.

Цей договір посвідчено мною, ____________________ приватним нотаріусом _________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______

Одержано плати: 1 % від суми договору.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зразок Договору безпроцентної позики грошей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap