ДОГОВІР №_________

ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

            м. _____                                                                                       “ ____ “ _____ 20___р.

___________________, в особі керівника ___________, що діє на підставі Статуту,  (в подальшому – Орендодавець), з однієї сторони, та

___________________, в особі керівника _____________________ , що діє на підставі Статуту (в подальшому – Орендар),

в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона” уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

1.1.      В цьому Договорі Сторони погодили умови, на яких Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення

            – загальною площею ___________кв.м. , що знаходиться за адресою: __________ (в подальшому «Об’єкт оренди») та підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

1.2.      Майно передається в Оренду з метою здійснення підприємницької діяльності — ____________.

1.3.      Орендодавець гарантує, що технічний стан приміщень, відповідає вимогам, встановленим нормами законодавства, приміщення введено в експлуатацію та придатне для використання згідно п.1.2. цього Договору.

 2. Умови і порядок передачі та повернення Об’єкта оренди

2.1.      Орендодавець передає, а Орендар приймає Об’єкт оренди, з моменту підписання Сторонами Акта прийому-передачі Об’єкта оренди.

2.2.      Акт прийому-передачі Об’єкта оренди повинен бути підписаний Сторонами (їх уповноваженими представниками) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання даного договору.

2.4.      Якщо на дату прийому-передачі Об’єкт оренди чи який-небудь його частини будуть несправними або ушкодженими, такі факти підлягають обов’язковому відображенню в Акті прийому-передачі, а Сторони додатково узгоджують спосіб усунення таких недоліків. До моменту усунення недоліків орендна плата не сплачується, якщо такі недоліки унеможливлюють використання Об’єкта оренди за призначенням згідно з п. 1.2 даного Договору.

2.5.      Акт прийому-передачі, підписаний уповноваженими представниками Сторін, є доказом фактичної передачі Об’єкта оренди. Підписання акту прийому-передачі не спричиняє передачу Орендарю право власності на Об’єкт оренди, протягом терміну дії цього договору Орендар здійснює лише право користування Об’єктом оренди.

2.6.      Повернення Орендарем Об’єкта оренди здійснюється в 5-ти денний термін з дня закінчення строку дії Договору або з дня його розірвання. Перед поверненням Об’єкта оренди Сторони проводять його загальний огляд та перевіряють його технічний стан.

2.7.      Факт повернення Об’єкта оренди,та його належний технічний стан підтверджується шляхом підписанням Сторонами акта прийому-повернення Об’єкта оренди.

2.8.      Обов’язок по складанню Акта прийому-передачі покладається на сторону, яка передає чи повертає Об’єкт оренди.

 3. Орендна плата та інші платежі

3.1.      Загальна сума місячної орендної плати, надалі – „Орендна плата” на день підписання

Договору становить _________________________ (____________________________________) грн.

Розрахунки здійснюються в безготівковій формі – шляхом перерахування грошових коштів на рахунок вказаний в реквізитах Орендодавця.

3.2.      Компенсація оплати за електроенергію, газ, водо- та теплопостачання, комунальні платежі здійснюється Орендарем відповідно до показників лічильників та виставлених рахунків.

3.3.      Орендар сплачує орендну плату до _________________________________________________.

3.4.      Орендна плата нараховується з дня підписання Сторонами Акта прийому-передачі Об’єкта оренди до дати підписання акта приймання-передачі та повернення ключів від приміщень.

3.5.      Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

 4. Обов’язки та права Сторін

4.1.      Орендар зобов’язується:

4.1.1.   Використовувати Об’єкт оренди відповідно до цільового призначення, визначеного п.1.2 та умов цього Договору.

4.1.2.   Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

4.1.3.   Забезпечити збереження Об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і псуванню.

4.1.4.   Дотримуватись:

            – норм техніки безпеки; санітарно-гігієнічних норм; вимог електробезпеки;

            – забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм і правил.

4.1.5. Орендар не вправі без попереднього письмового погодження з Орендодавцем проводити реконструкцію та капітальний ремонт.

4.1.6.   У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві Об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального природного фізичного зносу.

4.1.7.   На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по сплаті орендних та інших платежів та підписувати відповідний акт звірки.

4.1.8.   Здійснювати власними силами та за власний рахунок ремонт на об’єкті оренди, інші витрати, пов’язані з утриманням Об’єкта оренди.

4.2.      Орендар має право:

4.2.1.   Безперешкодно використовувати Об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов цього Договору з моменту підписання Акта прийому-передачі.

4.2.2.   Безперешкодно використовувати під’їзні шляхи до Об’єкта оренди;

4.2.3.   З письмового дозволу Орендодавця, здійснювати реконструкцію, технічне переобладнання Об’єкта оренди, що зумовлене пристосуванням приміщення до діяльності Орендаря згідно даного Договору.

4.2.4.   Користуватись системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні.

4.2.5.   Установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується.

4.2.6.   Встановлювати сигналізацію та інші системи охорони.

4.2.7.   Самостійно за власний рахунок одержувати, а в майбутньому вчасно продовжувати необхідні ліцензії (дозволи, погодження), що встановлені чинним законодавством України та необхідні йому для цільового використання Об’єкта оренди.

4.3.      Орендодавець зобов’язується:

4.3.1.   Передати Орендарю в оренду об’єкт оренди, згідно з цим Договором по Акту прийому-передачі майна в термін, вказаний у п. 2.2.

4.3.2.   Не перешкоджати Орендареві в користуванні Орендованим майном.

4.3.3.   Забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний доступ до приміщення, що орендується.

4.3.4.   У випадку зміни банківських або податкових реквізитів, Орендодавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня їх змін, повідомити про це Орендаря.

4.4.      Орендодавець має право:

4.4.1.   Щомісячно, своєчасно та в повному обсязі отримувати від Орендаря орендну плату за користування Об’єктом оренди.

4.4.2.   Достроково розірвати даний договір на умовах та в порядку, встановленому даним Договором.

4.4.3.   Орендодавець має право у присутності повноважних представників Орендаря, в узгодженому порядку здійснювати перевірку використання Орендарем Об’єкта оренди.

5. Суборенда

5.1.      За цим договором Орендар має права здавати приміщення в Суборенду фізичним та юридичним особам без погодження з Орендодавцем.

6. Умови проведення реконструкції, капітального чи інших видів ремонтів або поліпшення Об’єкта оренди.

6.1.      Орендар має право здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт Об’єкта оренди лише за письмовою згодою Орендодавця. При цьому така письмова згода повинна бути отримана Орендарем до початку проведення таких робіт.

6.2.      У разі, якщо для здійснення реконструкції, капітального чи інших видів ремонту або поліпшення Об’єкта оренди потрібне замовлення, виготовлення та погодження проектно- кошторисної або іншої документації, то таке замовлення, виготовлення та погодження здійснюється Орендарем за власний рахунок за участю Орендодавця. Отримання відповідних дозволів, необхідних для проведення цих робіт здійснюється Орендарем в такому ж порядку.

6.3.      Зроблені Орендарем поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди для об’єкта оренди і якщо Орендодавець не погодиться відшкодувати їх вартість, можуть бути вилучені Орендарем. Якщо поліпшення зроблено за згодою Орендодавця та не можуть бути відокремлені від Об’єкта оренди, Орендар має право на відшкодування вартості понесених витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю.

6.4.      Вартість поліпшень, які зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для об’єкта оренди, відшкодуванню не підлягають.

7. Відповідальність Сторін

7.1.      За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. У випадку прострочення зобов’язання по сплаті орендної плати. Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, що діяла на період прострочення платежу.

7.3.      У разі порушення Орендарем правил експлуатації Об’єкту оренди, його інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж, усунення наслідків здійснюється за його рахунок та в строк, погоджений сторонами.

7.4.      Якщо з вини Орендаря Об’єкту оренди або суборендарів завдана шкода, останній зобов’язаний усунути такі пошкодження за власний рахунок у повному обсязі.

7.5.      Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, перелік яких визначений чинним законодавством України.

7.6.      При настанні обставин непереборної сили, а також про момент їх припинення, Сторона, у якої виникли обставини непереборної сили, повинна сповістити  про них в письмовому вигляді іншу Сторону, але не пізніше  3-х (трьох) днів з моменту початку обставин непереборної сили чи їх припинення. 

7.7.      У будь-якому випадку обставини форс-мажору підтверджуються відповідними документами (сертифікатом, висновком), що видані ТПП України або його регіональними відділеннями у відповідності до їх повноважень, визначених законом.

7.8.      У   разі   настання   форс-мажорних обставин, термін виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором може бути відкладений пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки або прийнято інше рішення, про що Сторони складають додаток до Даного Договору.

8. Припинення дії та зміна умов договору оренди

8.1.      Зміни і доповнення до цього договору приймаються за взаємною згодою Сторін та оформляються у вигляді окремих додатків та становитимуть невід’ємну частину цього договору. Підчистки, забілювання та інші виправлення в тексті договору чи його додатках не допускаються.

8.2.      Дія цього Договору припиняється в зв’язку з припиненням терміну використання Об’єкта оренди, або за взаємною згодою Сторін.

8.3.      Термін використання Об’єкта оренди припиняється у випадку:

            – закінчення терміну оренди, що погоджений Сторонами;

            – повної конструктивної загибелі Об’єкта оренди, що трапилась після підписання Сторонами цього договору;

            – дострокового розірвання Договору.

8.4.      Використання Об’єкта оренди може бути також достроково припинено на вимогу Орендодавця в разі:

            – якщо Орендар не сплатив орендної плати протягом строку, встановленого договором або законом.

            – якщо внаслідок діяльності (дій чи бездіяльності) Орендаря погіршується стан Об’єкта оренди.

9. Строки та інші умови

9.1.      Термін дії договору оренди становить________________з моменту______________________.

9.2.      Орендар, у випадку належного виконання умов даного Договору, має пріоритетне право на укладення нового договору Оренди_________________________________________________

  _________________________________________________________

9.3.      Окремі положення даного Договору, визнані у встановленому порядку недійсними не тягнуть недійсність всього Договору.

9.4.      В разі продажу Об’єкта оренди третій особі, умови цього Договору зберігають свою силу для нового власника Об’єкта оренди до закінчення строку дії даного Договору.

9.5.      Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) приміщення несе Орендодавець.

9.6.      Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу

9.7.      Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов’язків передбачених цим Договором з обовязковим письмовим попередженням  іншої Сторони не пізніше, як за один місяць до терміну розірвання даного Договору.

9.8.      На момент укладення цього Договору Орендар є платником податку на загальних умовах, Орендодавець – _________________________________________________________

  _________________________________________________________

10. Вирішення спорів

10.1.    Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2.    Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Реквізити і підписи Сторін

      
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
     _____________________
ОРЕНДАР: 
      _____________________
Договір оренди нерухомого майна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap