Планова перевірка одного і того ж об’єкта проводиться з періодичністю не частіше 1 разу на 2 роки. За наявності інформації про можливі порушення об’єктом вимог Закону України “Про запобігання корупції” та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів (більше 3 протягом календарного року відмінних між собою порушень), яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, на підставі письмової пропозиції керівника Підрозділу проводиться позапланова перевірка. Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. У разі виникнення під час проведення перевірки потреби в дослідженні додаткових матеріалів, строк проведення перевірки може бути продовжено до 45 робочих днів.

Незабаром набере чинності наказ Національного агентства з питань корупції  (далі за текстом – НАЗК) від 27 травня 2020 року № 223/20 (далі за текстом – Наказ), яким затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції (далі за текстом – Порядок).

Загальні положення
 Зазначений Порядок визначає механізм проведення НАЗК перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, оформлення результатів таких перевірок.

Об’єктами перевірки є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юрособи у випадках, передбачених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII “Про запобігання корупції” (далі за текстом – Закон).

Відповідно до п. 4 розділу І Порядку перевірці підлягають питання стосовно дотримання об’єктом вимог Закону та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, які поширюються на такий об’єкт, зокрема щодо:

 • утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань, звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за умови надання згоди НАЗК;
 • підготовки, подання на погодження до НАЗК антикорупційних програм та змін до них, їх виконання;
 • призначення уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми в юридичних особах у випадках, передбачених Законом, звільнення такої особи за умови надання згоди НАЗК;
 • створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття передбачених Законом заходів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідного об’єкта;
 • захисту викривачів;
 • повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
 • заборони на одержання пільг, послуг і майна;
 • спеціальних перевірок;
 • проведення службових розслідувань за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписами НАЗК;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 • надання до НАЗК в установленому порядку паперових копій розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) із порушенням вимог Закону.

Згідно з п. 5 розділу І Порядку перевірки проводять уповноважені особи НАЗК, визначені відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону (далі за текстом – уповноважені особи), які обіймають посади в самостійному структурному підрозділі апарату НАЗК, до функцій якого належить проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції (далі за текстом – Підрозділ), за результатами автоматизованого розподілу.

Перевірка може проводитися уповноваженою особою одноосібно або у складі комісії. Із числа уповноважених осіб, які входять до складу комісії, визначають голову комісії, який здійснює загальну організацію її роботи та виконує повноваження уповноваженої особи.

До участі у проведенні перевірки не залучають уповноважену особу за наявності у неї потенційного, реального конфлікту інтересів (п. 6 розділу І Порядку).

Види перевірок, загальна організація та підготовка їх проведення
Згідно з п. 1 розділу ІІ Порядку НАЗК проводить планові та позапланові перевірки.

Планові перевірки проводяться відповідно до річного плану перевірок, який погоджується Головою НАЗК та розміщується на офіційному вебсайті НАЗК.

Планова перевірка одного і того ж об’єкта проводиться з періодичністю не частіше 1 разу на 2 роки.

Відлік строку для визначення періоду, який підлягає плановій перевірці, розпочинається з дати початку попередньої планової перевірки.

За наявності інформації про можливі порушення об’єктом вимог Закону та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів (більше 3 протягом календарного року відмінних між собою порушень), яка містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, на підставі письмової пропозиції керівника Підрозділу проводиться позапланова перевірка.

Для проведення планової або позапланової перевірки видається направлення на перевірку за формою згідно з додатком 1 до Порядку, яке підписує Голова НАЗК або заступник Голови НАЗК відповідно до розподілу обов’язків (п. 4 розділу ІІ Порядку).

Планова перевірка проводиться за період, який становить 3 роки. Період, охоплений попередньою плановою перевіркою, не підлягає перевірці (п. 5 розділу ІІ Порядку).

При плановій перевірці питання, які перевірялися під час проведення позапланової перевірки за період, охоплений такою перевіркою, не перевіряються.

Строк проведення перевірки не може перевищувати 30 робочих днів. У разі виникнення під час проведення перевірки потреби в дослідженні додаткових матеріалів, без аналізу яких неможливо зробити висновки, або в отриманні пояснень строк проведення перевірки за обґрунтованою письмовою пропозицією уповноваженої особи, яка проводить перевірку, а у разі проведення перевірки комісією – голови комісії, може бути продовжено особою, яка видала направлення на перевірку, до 45 робочих днів, про що робиться відмітка у направленні на перевірку. Про продовження строку проведення перевірки об’єкта письмово повідомляють не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Проведення перевірки
Уповноважена особа проводить перевірку на підставі направлення на перевірку.

Згідно з п. 2 розділу ІІІ Порядку одночасно з пред’явленням направлення на перевірку уповноважена особа може звернутися до об’єкта з письмовим запитом про надання інформації, у тому числі з обмеженим доступом, документів та інших матеріалів або засвідчених в установленому порядку їх копій, необхідних для проведення перевірки (далі за текстом – матеріали).

У разі якщо уповноважену особу не допускають до проведення перевірки, перешкоджають її проведенню, у тому числі не надають необхідні для її проведення матеріали, уповноважена особа складає акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки (далі – акт про недопущення до перевірки) за формою згідно з додатком 2 до Порядку у 2 примірниках.

Акт про недопущення до перевірки надається керівнику об’єкта для ознайомлення. Після ознайомлення з актом про недопущення до перевірки керівник об’єкта повертає один примірник уповноваженій особі.

У разі відмови керівника об’єкта від ознайомлення з актом про недопущення до перевірки уповноважена особа робить у такому акті відповідну відмітку і направляє об’єкту поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або урядовим фельд’єгерським зв’язком) один примірник.

На підставі акта про недопущення до перевірки НАЗК вносить керівнику об’єкта припис щодо усунення порушень законодавства.

Перевірка зупиняється з дня складення акта про недопущення до перевірки. Зупинення перевірки перериває строк її проведення.

Перевірка поновлюється з дня отримання НАЗК від об’єкта інформації про виконання припису, про що робиться відмітка у направленні на перевірку.

Зауважимо, що Наказом визнається таким, що втратило чинність, рішення НАЗК від 11 серпня 2016 року № 2 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції”.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на день підготовки матеріалу – не опубліковано.

Національне агентство з питань запобігання корупції запрацює по новому?!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap