Для отримання дозволу незалежний фінансовий посередник подає до Державної митної служби заяву та документи за визначеним переліком документи. Державна митна служба протягом 30 днів з дня реєстрації необхідних документів здійснює їх попередній розгляд , за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду. Зазначені рішення набирають чинності з дня їх прийняття.

Нагадуємо, що 8 липня 2020 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 619 (далі за текстом – Постанова) на виконання вимог Закону України від 12 вересня 2019 року № 78-IX “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” врегулював діяльність незалежних фінансових посередників. Для чого Постановою.затверджено:

  • Порядок надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу (далі за текстом – Порядок);
  • критерії ліквідності, прибутковості та якості активів, нормативи платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів для незалежного фінансового посередника;
  • Порядок формування незалежним фінансовим посередником резервів для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за наданими фінансовими гарантіями.

Так, Порядок регулює відносини, пов’язані з наданням Держмитслужбою незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, наглядом та контролем за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеженням дії або анулюванням дозволу.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”.

Для отримання дозволу незалежний фінансовий посередник повинен відповідати умовам, встановленим п. 2 ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” (далі – умови надання дозволу).

Довідково: згідно з п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” незалежні фінансові посередники – юридичні особи, створені у формі повного або командитного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” особа, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, має відповідати таким умовам:

1) бути зареєстрованою в Україні;

2) провадити банківську діяльність або господарську діяльність з надання фінансових послуг протягом кожного кварталу упродовж попередніх трьох звітних років та поточного року;

3) не мати простроченої заборгованості перед митними органами за попередньо наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI та заборгованості перед митними органами, що оскаржується у судовому або адміністративному порядку;

4) не перебувати у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;

5) щодо такої особи відсутні випадки порушення провадження у справі про банкрутство протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;

6) для банку:

а) не бути об’єктом застосування заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з банком особами, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку;

б) мати коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), який відповідає нормативу, встановленому Національним банком України, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;

в) відповідати нормативам мінімального розміру регулятивного капіталу та достатності (адекватності) регулятивного капіталу, встановленим Національним банком України, протягом попередніх трьох звітних років та поточного року;

7) для страхової компанії та незалежного фінансового посередника:

а) дотримуватися критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика або незалежного фінансового посередника, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

б) мати сформовані резерви для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за 75 відсотками одночасно наданих фінансових гарантій.

Для цілей застосування п. 2 ч. 2 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” до досвіду провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг не враховується досвід провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів або діяльності ломбарду.

Для страхових компаній для цілей застосування п. 7 ч. 2 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” під резервами для відшкодування у повному обсязі можливих витрат за одночасно наданими фінансовими гарантіями розуміються страхові резерви.

Згідно з ч. 3 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” фінансовий гарант повинен виконувати умови, визначені ч. 2 ст. 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”, а також не мати простроченої заборгованості перед митними органами за наданими фінансовими гарантіями відповідно до вимог Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” протягом усього періоду провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу.

Відповідно до п. 3 Порядку з метою розгляду заяв та документів незалежних фінансових посередників для отримання, обмеження (відновлення) дії та анулювання дозволу, встановлення відповідності (невідповідності) незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, розроблення плану заходів з моніторингу відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, підготовки рекомендацій щодо прийняття рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, надання дозволу, відмови у видачі дозволу, надсилання запиту у незалежного фінансового посередника відомостей для підтвердження відповідності умовам надання дозволу, проведення перевірки дотримання незалежним фінансовим посередником умов надання дозволу, обмеження (відновлення) дії або анулювання дозволу Держмитслужба утворює постійно діючу комісію з представників Держмитслужби.

Держмитслужба невідкладно після прийняття рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу, залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, надання дозволу, відмову у видачі дозволу, обмеження (відновлення) дії дозволу, анулювання дозволу (п. 4 Порядку):

1) надсилає незалежному фінансовому посереднику копію відповідного рішення у паперовій або  електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

2) вносить відомості про надання, обмеження (відновлення) дії або анулювання дозволу до Реєстру фінансових гарантів.

Рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, відмову у видачі дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу можуть бути оскаржені до суду.

Незалежний фінансовий посередник, якому надано дозвіл, подає фінансову звітність Держмитслужбі з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”.

Незалежний фінансовий посередник, якому надано дозвіл, подає щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, Держмитслужбі звіт про видані фінансові гарантії для забезпечення сплати митного боргу (далі – фінансові гарантії).

Держмитслужба подає щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, незалежному фінансовому посереднику, якому надано дозвіл, звіт про прийняті та вивільнені фінансові гарантії, видані цим незалежним фінансовим посередником.

Документи для отримання дозволу можуть бути подані Держмитслужбі одним з таких способів:

1) безпосередньо уповноваженою особою незалежного фінансового посередника (з пред’явленням документа, що посвідчує таку особу, та документа (копії, засвідченої нотаріально), що засвідчує її повноваження);

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Документи викладаються державною мовою та підписуються керівником незалежного фінансового посередника або іншою уповноваженою на це особою.

Згідно з п. 8 Порядку для отримання дозволу незалежний фінансовий посередник подає Держмитслужбі:

1) заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 1;

2) фінансову звітність за три попередніх звітних роки та проміжну фінансову звітність за поточний рік, складену відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану або модифіковану думку із застереженням в аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту;

3) оборотно-сальдову відомість за кожний квартал за три попередніх звітних роки та поточний рік;

4) анкету керівника та за наявності головного бухгалтера незалежного фінансового посередника (заповнюється окремо керівником та головним бухгалтером незалежного фінансового посередника) за формою згідно з додатком 2;

5) внутрішні правила надання послуг з видачі фінансових гарантій;

6) примірні договори про надання послуг з видачі фінансових гарантій;

7) аудиторський висновок за три попередніх звітних роки та поточний рік.

Документи, визначені п.п. 2, 3, 5 і 6 п. 8 Порядку, у разі їх подання у паперовій формі засвідчуються підписом керівника та печаткою незалежного фінансового посередника (за наявності) із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до п. 9 Порядку строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються для отримання дозволу, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника).

Згідно з п. 13 Порядку Держмитслужба протягом 30 днів з дня реєстрації документів, визначених п. 8 Порядку, здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, із зазначенням причин прийняття такого рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, викладених в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі.

Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу видається Держмитслужбою за заявою особи, що претендує на отримання статусу фінансового гаранта, безоплатно протягом 120 днів з дати реєстрації відповідної заяви.

Фінансові посередники-хто це?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap